Index
Agyastyakruta Sri Saraswathi Stotram
Astadasa Sakti Peetalu
Astottara Satanamalu
Devyaparada Kshemapana Stotram
Dwitiya Prajna Vivardhana Stotram
Dyanam Rigvedeeyam
Ganesa Kruta Vasara Saraswathi Stotram
Indrakruta Saraswathi Stotram
Prajna Vivardhana Stotram
Sri Jnana Saraswathi Astottarasatanama Stotram
Sri Jnana Saraswathi Astottara Satanama Stotram
Sri Jnana Saraswathi Prarthana
Sri Jnana Saraswathi Suprabhatam
Sri Saraswathi Astakam
Sri Saraswathi Astottarasatanama Stotram
Sri Saraswathi Dwadasanama Stotram
Sri Saraswathi Dyana Mantram
Sri Saraswathi Dyanam
Sri Saraswathi kavachadi Puja
Sri Saraswathi Prarthana Dasakam
Sri Saraswathi Sahasranama Stotram
Sri Saraswathi Sahasranamavali
Sri Saraswathi Stotra Panchakam
Sri Suktavidhana Nitya Puja
Vidyanidhi Vedavyasa Stuti
Vigneswara Prarthana