Suryanamaskaras
Home 
Introduction 
Suryanamaskaras 
Yoga Asanas 
Pranayama 
Dhyanam 
Yoga Therapy 
FAQ 
Kapila Ashram 
Yoga Institutions 
Yoga Links 
Thanks Giving 
References

 

 

Surya Namaskara (Salutation to Sun)

1.      Pranamasana  (Namaskarasana)

2.      Hasta Uttanasana

3.      Padahastasana

4.      Aswa Sanchalanasana

5.      Parvatasana

6.      Ashtanga Namaskarasana

7.      Bhujangasana

8.      Parvatasana

9.      Aswa Sanchalanasana

10.     Padahastasana

11.     Hasta Uttanasana

12.     Pranamasana (namaskarasana)

 

 


meekosam@rediffmail.com